.

سفارشات تا قبل از ساعت ۱۴ بین ساعات ۱۶ الی ۲۰ تحویل می گردد

.

سفارشات بین ساعات ۱۴ الی ۲۰ فردا صبح بین ساعات ۹ الی ۱۳ تحویل می گردد

.

سفارشات ساعت ۲۲ به بعد فردا عصر بین ساعات ۱۶ الی ۲۰ تحویل می گردد.

.

( روز های تعطیل ارسال انجام نمی شود )

.