مدارک و مراحل پذیرش کالا در هایپر آف

۱- ارائه درخواست همکاری با هایپر آف توسط متقاضی در سربرگ ممهور شده .

۲- مذاکره با مسئولین خرید در دپارتمانها.

۳- تکمیل فرم پذیرش اخذ شده از دپارتمانهای خرید و پیوست نمودن مدارک مورد نیاز متقاضی

 

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی 

۱- تصویر اساسنامه شرکت

۲- تصویر آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات که به تائید اداره ثبت رسیده باشد .

۳- ارائه شماره حساب به نام شرکت در سربرگ ممهور شده و تائید شده توسط مدیر عامل شرکت .

۴- نمونه فاکتور به نام شرکت .

۵- نمونه سربرگ به نام شرکت.

۶- مجوزهای بهداشتی و پروانه بهره برداری و سایر مجوزها از دستگاههای ذیربط.

۷- برگه ترخیص کالا (برگ سبز گمرکی) در صورت لزوم.

۸ – ارائه مجوز نمایندگی رسمی

 

مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی 

۱- تصویر جواز کسب یا کارت بازرگانی

۲- ارائه شماره حساب به نام شخصیت حقیقی در سر برگ ممهور شده و تائید شده .

۳- نمونه فاکتور به نام شخصیت حقیقی.

۴- نمونه سربرگ به نام شخصیت حقیقی.

۵- مجوزهای مورد نیاز از دستگاههای ذیربط.

۶- برگه ترخیص کالا (برگ سبز گمرکی ) درصورت لزوم.

۷- ارائه مجوز نمایندگی رسمی.

 

لازم به ذکر است از پذیرش کالا های خانگی و فاقد مجوز معذوریم